Termovize a diagnostika stavu strojů a zařízení

V dnešní době, kdy je kladen velký důraz na spolehlivost strojů a zařízení jsou stále častěji používány nové metody preventivní údržby ke zjišťování stavu výrobní technologie. Své místo v provádění preventivní údržby si našla i Termovize.Měření pomocí Termovize umožňuje získat viditelnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného zařízení. Měření lze provádět za provozu, bez jakéhokoliv poškození měřeného objektu.Pomocí termovizní techniky lze provádět kontrolu (diagnostiku) stavu elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, izolátorů a odpojovačů), stavu vyzdívek a izolací sklářských pecí, kontrolu úniku tepla u dopravníkových pájecích a popouštěcích pecí, únik tepla u kalicích pecí, tepelně zátěžové charakteristiky pohonů, strojů a zařízení (stav ložisek).

Termovizní měření se využívá v elektrotechnice

jako prostředek na identifikování a hledání problémových oblastí při výrobě, přenosu a distribuci elektrické energie. Také je úspěšně rozšířená jako nástroj elektrických kontrol, protože předností je, že se kontrola uskutečňuje během normálního provozu bez zásahu do zařízení ( měření je bezkontaktní a nedestruktivní ). Při pravidelných kontrolách jsou případné závady objevované již v počátečním stádiu, což má vliv na ekonomiku provozu.
Při měřeních na elektrických zařízeních se snímá infračervené záření vyzářené v oblasti nedokonalého spojení dvou vodičů, kterými protéká elektrický proud. Hlavním kritériem pro rozhodnutí zda jde o špatný spoj není pouze absolutní teplota spoje, ale zejména teplotní rozdíl vůči ostatním spojům, eventuálně jeho rostoucí trend. Měřením, postupným sledováním a porovnáváním s archivovanými hodnotami lze rozhodnout o kvalitě sledovaného spoje. Následným měřením po opravě spoje lze vyhodnotit kvalitu opravy spoje. Termovize je výkonný pomocník při kontrole a revizi elektrických rozvodů.
Měření oteplení svorek, spojů a elektrických zařízení se provádí nejméně při 50% zatížení. Svorka nebo spoj, které jsou v pořádku, nemají být teplejší než vodič, na který jsou svorky připojeny.

Preventivní kontrola elektrických rozvaděčů a rozvodů tepla a bezkontaktní měření teploty. Termogramy dokáží odhalit předem potenciální místa poruchy a předejít tak výpadkům v dodávce energií i velkým škodám na zařízení. Na uvedených termogramech je zřejmé přehřátí částí rozvodného zařízení s možností vzniku poruchy na zařízení.